Our Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน

70861608_967794050227175_890534646754836

หลักสูตรระดับอนุบาล

kindergarten Level

การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการพัฒนา เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ที่สนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

Principles

1. เป็นการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภท ที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี
2. เป็นการพัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
3. เป็นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
4. เป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
5. เป็นการพัฒนาเด็ก โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
6.เป็นการพัฒนาเด็กโดยให้ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม
7. เป็นการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็ก
8. เป็นการพัฒนาเด็กตามความสามารถเฉพาะด้าน  และส่งเสริมตามความถนัด
เพื่อพัฒนาเด็กโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กมีส่วนร่วมกับชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

Primary Level

 โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

Girl's Softball Team

Principles

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและเรียนรู้ด้านตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าเด็กสำคัญที่สุด

4. เป็นหลักที่เป็นโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้

5. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์

Smart Intensive English Program

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเข้มข้น

 

Smart Intensive English Program

โครงการ Smart Intensive English Program

         เป็นโครงที่จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้เพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยให้นักเรียนฝึกทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้า และมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

Teenage Students Raising Hands

Desirable features

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ข้อ 1 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และรักการอ่าน 
ข้อ 2 รู้คุณค่าของตนเอง
ข้อ 3 มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นการปกครองใน
ประบอบประชาธิปไตย 
ข้อ 4 เห็นคุณค่าในความสำคัญของวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ข้อ 5 รักครอบครัว รักโรงเรียน และรักท้องถิ่นของตนเอง