70861608_967794050227175_890534646754836

History

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมีนางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำโรงเรียนอนุบาลที่ได้มาตรฐานสากล และมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กในวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในช่วงนี้ จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไปจนตลอดชีวิต หากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้อง จะช่วยพัฒนาให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ตั้งอยู่ 51/5 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 055-775-557 โทรสาร 055-775-558

Untitled-1.jpg

Symbol

ต้นไม้ หมายถึง พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความร่มรื่นธรรมชาติแวดล้อมของโรงเรียน

บ้าน หมายถึง โรงเรียนคือบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน เป็นสถานที่ให้ความรัก ความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

ดวงอาทิตย์ หมายถึง แหล่งพลังงาน เปรียบได้กับความรู้ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา ซึ่งจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน

           สีเหลือง   หมายถึง  ความสว่าง  สดใส  ความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน

           สีน้ำเงิน   หมายถึง ความเข้มแข็ง  อดทน  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Vision and Philosophy

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสุนทรียภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีแผนการควบคุม กำกับ ติดตาม สามารถตรวจสอบได้ปรัชญา/สุภาษิต

สร้างเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  ร่วมกิจกรรม  ก้าวนำชุมชน

           สร้างเสริมการศึกษา คือ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร มีทักษะในการคิดคำนวณ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และต้องรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ถูกหลักสุขาภิบาล เอื้อต่อการพัฒนาการทุกด้าน มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

           พัฒนาคุณธรรม คือ ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบเหมาะสมกับฐานะ กาลเทศะ และหลักธรรมของศาสนา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่สังคมประสงค์ มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

           ร่วมกิจกรรม คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึก ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพพลานามัยและมีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนและบุคคลทั่วไป รู้จักดูแลสุขภาพตนเองทั้งร่างกายและจิตใจโดยการเล่นกีฬา ให้ความสนใจในด้านศิลปะและดนตรี

           ก้าวนำชุมชน คือ โรงเรียนดำเนินการบริหารโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกด้าน โดยการระดมความช่วยเหลือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกับชุมชนทุกครั้งที่มีโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนด้วย

Mission and Goal

พันธกิจ  (Mission)

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็น แบบอย่างที่ดี

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมไทย และท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 5 มิติ คือ ทางด้านสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิต วิญญาณเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม

4.พัฒนาให้ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ ต่ำกว่า 2.75

5. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา

6.พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ

7.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางศึกษามีการทำวิจัย นวัตกรรม และใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนางานหรือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารการจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10.พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

11.พัฒนาโรงเรียนให้มีเสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

12.ส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรภายนอก และชุมชนการพัฒนาและบริหารจัดการ


เป้าหมาย (Goals)

 1. ผู้เรียนและเด็กมีสุขภาวะ ด้านร่างกาย จิตใจ สุนทรียภาพที่ดี

2. ผู้เรียนและเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ผู้เรียนและเด็กมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใฝ่เรียนรู้

4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล           

5. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

6.มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ และมีภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสวยงาม ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

7. ผู้เรียนและเด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นจิตสาธารณะ มี     ความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำใจ เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

8. ผู้เรียนและเด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Girl's Softball Team

Identity

เอกลักษณ์

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยดี


อัตลักษณ์

นักเรียนสุขภาพอนามัยดี